Vážený zákazník,

   aby sme mohli spracovať Vašu objednávku, potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracovanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Aké osobné údaje spracúvame?

Aby sme vám mohli zaslať informácie o produktoch, službách a vybaviť vašu objednávku, tak spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu ​titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, fakturačná adresa, tel. č., email.

2. Na aký účel spracuvávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje ​spracovávame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

S vašim súhlasom spracovávame Vaše osobné údaje na vytvorenie užívateľského účtu.

Vaše osobné údaje ​spracovávame z dôvodu uplatnenia Vašej reklamácie za účelom jej vybavenia. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti.

Vaše osobné údaje ​spracovávame za účelom splnenia si našich povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na agendu účtovníctva.

Vaše osobné údaje ​spracovávame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

S vašim súhlasom spracúvame aj vašu IP adresu a cookies. Tieto používame na zlepšenie funkčnosti web stránky a reklamné a remarketingové účely.

3. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov nám môžete dať zakliknutím príslušného checkboxu.

4. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracovanie osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať

 • a) zaslaním oznámenia na email obchod@miamifashion.sk

 • b) zaslaním oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti

 • c) zaslaním oznámenia prostredníctvom kontaktného formuláru

5. Komu Vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám len vtedy, ak je to potrebné v rámci plnenia zmluvy na právnom základe oprávnený záujem. Ďalšími príjemcami sú:

 • a)  Zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru alebo realizácii platby

 • b)  Reklamné agentúry a iné osoby zabezpečujúce agendu marketingu

 • c)  RoyalWEB.sk, IČO: 50051849

6. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. Reklamácie. Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov. Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov. Súhlas s marketingovou komunikáciou je platný po dobu 4 rokov alebo do odvolania súhlasu.

7. Kam prenášame Vaše osobne údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.

8. Ako spracovávame Vaše osobne údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracovávame v nasledovných programoch a online aplikáciách:Program na administráciu web stránky.

9. Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Osobné údaje sú šifrované. Prevádzkovateľ zaviedol politiku silných hesiel. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje boli poučené a zaviazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.

10. Ake máte práva?

 • a) Právo na prístup k údajom. Máte právo vedieť, či spracovávame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracovávani Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

 • b) Právo na opravu. Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

 • c) Právo na vymazanie. Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak: už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli; odvoláte svoj súhlas; namietate voči spracovávaniu Vašich osobných údajov; spracovávame Vaše osobné údaje nezákonne; osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť; ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracovaním osobných údajov cez internet;

 • d) Právo na obmedzenie spracovania. Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak: nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až pokiaľ neoveríme ich správnosť; spracovávame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracovanie Vašich osobných údajov len obmedzili; Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv; namietate voči spracovávaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

 • e) Právo na prenosnosť údajov. Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

 • f) Právo namietať. Máte právo namietať, že spracovávame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracovávame na účely priameho marketingu, môžete namietať na ich spracovanie kedykoľvek. Na základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracovávame v nasledovných prípadoch:na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci; z dôvodu nášho oprávneného záujmu.

11. Záverečné ustanovenia

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.Produkt bol pridaný k obľúbeným
Produkt bol pridaný do porovnania

Tento web používa cookies. Zistiť viac